Bugün: 24.06.2024

icon

Yardma ihtiyacınız var mı?

0312 231 84 70

Nasıl Algılıyoruz?

Nasıl Algılıyoruz?

Öğrenmenin ve okumanın oluşumu üç beş cümle ile ifade edilemeyecek kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Günümüz bilimsel bulguları dahi öğrenmenin boyutlarını tam olarak açıklayamamaktadır.
Çoğu kişi, okumayı basit ve mekanik olarak gerçekleşen bir eylem olarak tanımlamaktadır. Ama durum hiç de görüldüğü gibi basit değil.
"Uygulamalı Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri" kitabımda yazdığım bir kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Yapılan araştırmalar; okumanın harfler ve heceler değil, kelimeler üzerine kurulduğunu ortaya koydu. Kelime içindeki harflerin yerleri ne kadar değişik olursa olsun, ilk ve son harfler doğru ise, insan beyni bunu doğru algılıyor.

İnsanların okurken harfleri ve heceleri değil kelimeleri dikkate aldıkları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar insanların okurken sanılanın aksine kelimelerin içindeki harfleri değil kelimelerin başındaki ve sonundaki harfleri dikkate aldıklarını ortaya koydu. İşte bunun ispatı: Aşağıda verilen yazıyı klasik okuma yöntemiyle okumadan veolarak bakarak okuyun.
Cmabridge Üinevrstiesinde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe bir kleimedkei hafrlrein ve hceleeirn hnaği sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır. Ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl kemileelri bir btüün oralak grömsei omukası ve aglılamsıaıdr.
Alıtnlı ekemk
Biz de bu biglyii bakşa bir şkiedle kootnrl ve tset emtek acmaılya, Anodalu Ajnasnı’dan geeçn bir hebari alıdk ve heabredki kelemiliren içenidki hafrelri değşiterirek veridk. İtşe hebar:
“Nveşeihr’de bir frınıda ekmkelerin içine çeyrek atlın kolununca satşılar atrtı. Nveşeihr’de falieyat gestören İnınar Ekemk Fabkirası ilşetemicsi. Mraut Kaklnacı basnıa yıptağı açkılamada, ekmeteke rekbeat yaşnadığnı belertirek, ekemk satşılarını artrımak iiçn her gün 5 ekemğin içnie çyreek atlın kouyduğnu sölyedi. Kalkacnı, dhaa öcne 6 bin civaarnıda oaln ekemk saıtşıının, uygalumayla brilkite yzüde 20 orannıda arttığnı bleritti. Bu da işmizii ve işktei krallıık ornaızmıı atırdrı ddei.’’
Haberin orjinali
‘’Nevşehir’de bir fırında, ekmeklerin içine çeyrek altın konulunca satışlar arttı. Nevşehir’de faaliyet gösteren İnanır Ekmek Fabrikası işletmecisi Murat Kalkancı, yaptığı açıklamada, ekmekte rekabet yaşandığını belirterek,ekmek satışlarını artırmak için her gün 5 ekmeğin içine çeyrek altın koyduğunu söyledi.Kalkancı, daha önce 6 bin civarında olan ekmek satışının, uygulamayla birlikte yüzde 20 oranında arttığını belitti. Bu da işimizi ve işteki karlılık oranımızı artırdı dedi’’
Byien smeobllelre aglıalr ve adığlı her bir bligyii dhaa öcne örğendğii bliglielre kyısalar ve ona gröe analam oşluutrur. Bu yzüedn kleelimeri ve kllemie guraplrnıı btüünesl oalark greömyi aışklalnık hlnaie gtriein.

Yküsielş Kşieisl Gleşiim Mrkezei oalark, Bziim ypatıımğız çlaışamlar sa şnuu gstöeiyror. fotgorfaik gröme ve footrgaifk omuka berceisi gelşien oukyulacur strıralaı, htata pagraflraraı büütn oaralk gröreek oukamtka ve aısl vlrieemk iestenn mjseaalrı ve blgiilrei allgımaaktdaaırlr.
Smienrede veelrin Çok hzılı oukma tekniklerini kullanarak siz de bu yteeğeninzii gelştirerek, omuka hızııznı ve okmua vremiiizni çok dhaa üst düyzleree gretieilinrbsiiz.
Burada dikkat edilecek nokta ise aynı harflerden oluşan kelimeleri farklı bir anlamda algılayabilirsiniz. Örneğin: para = arap, rakı = karı... gibi. Bu sorun da uygulamalarla ve kelime, kültür, bilgi dağarcığını geliştirerek aşılmaktadır.


Adem KARAFİLİK
Eğitimci, yazar - Kişisel Gelişim Uzmanı
akarafilik@gmail.com